Gsrtc Driver & Conductor Rechirtment 2023 Declare GSRTC ડ્રાયવર અને કંડકટર ભરતી 2023 જાહેર

Kavya Computer
0

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ (હવે પછીથી નિગમ ધ્વારા ઉલ્લેખ કરવામા આવશે) ધ્વારા નીચે જણાવેલ કક્ષાની સીધી ભરતી (ફીક્સ પગાર) ની જગ્યાઓ અન્વયે પસંદગી યાદી / પ્રતીક્ષાયાદી તૈયાર કરવા માટે ઉમદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજી પત્રકો મંગાવવામા આવે છે. આ માટે ઉમદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પર નીચે જણાવેલ સમયગાળા દરમ્યાન ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહશે. જેમા ઉમદવારે photo ૧૦ KB અને signature ૧૦ KB સાઇઝથી (Photo માપ ૫ સે.મી. ઉંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઇ અને Signature માપ ર.પ સ.મી. ઉંચાઇ અન ૭.પ સે.મી. પહોળાઇ

  1. કક્ષાનું નામ - ડ્રાયવર  


ફીકસ પગાર – પાંચ વર્ષ માટે રૂ.૧૮૫૦૦


કુલ  જગ્યાઓ – ૪૦૬૨ 

 ઓનલાઈન અરજી કરવાનો સમયગાળો:- 
  • તા.૦૭/૦૮/૨૦૨૩ છેલ્લી તારીખ તા.૦૬/૦૯/૨૦૨૩ (૨૩:૫૯ કલાક સધી) 
અરજી પત્રકની ફી સ્વવકારવાનો સમયગાળો:- 
  • તા.૦૭/૦૮/૨૦૨૩ થી તા.૦૮/૦૯/૨૦૨૩ (૨૩:૫૯ કલાક સુધી)

 ડ્રાઇવર નોટીફિકેશન જોવા માટે અહી ક્લિક કરો

ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા માટે અહી ક્લિક કરો 

2. કક્ષાનું નામ - કંડકટર


ફીકસ પગાર – પાંચ વર્ષ માટે રૂ.૧૮૫૦૦


કુલ જગ્યાઓ – ૩૩૪૨  

ઓનલાઈન અરજી કરવાનો સમયગાળો:- 

  • તા.૦૭/૦૮/૨૦૨૩ છેલ્લી તારીખ તા.૦૬/૦૯/૨૦૨૩ (૨૩:૫૯ કલાક સધી) 

અરજી પત્રકની ફી સ્વવકારવાનો સમયગાળો:- 

  • તા.૦૭/૦૮/૨૦૨૩ થી તા.૦૮/૦૯/૨૦૨૩ (૨૩:૫૯ કલાક સુધી) 


 કંડકટર નોટીફિકેશન જોવા માટે અહી ક્લિક કરો

ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા માટે અહી ક્લિક કરો 
Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)